ХӨТӨЛБӨРИЙН АЛБА

2014 онд Хөтөлбөрийн алба болон өргөжсөн бөгөөд өмнө нь үйл ажиллагаа явуулж байсан Сургалт, судалгааны албанаас дараах байдлаар онцлог юм. Үүнд:

  • Бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд өөрчлөгдсөн.
  • Сургалтын удирдлага, мэдээллийн системд шилжсэн.
  • Оюутнууд хөтөлбөр болон багшийг сонгож, хичээлийн хуваариа зохиодог болсон.
  • Бүрэлдэхүүн сургуулиудын хөтөлбөрийн албатай хамтран ажилладаг болсон.
  • Оюутан хариуцсан алба, ажилтнуудтай болсон.

2018 онд “Багш, бага ангийн боловсрол”, 2020 онд “Багш, урлагийн боловсрол” бакалаврын сургалтын хөтөлбөрүүдээ магадлан итгэмжлүүлсэн.