Оюутны хөгжлийн алба

МУБИС-ийн оюутны элсэлт, бие даан суралцах үйл ажиллагааг дэмжих, бүх төрлийн тэтгэлэг, хөдөлмөр зуучлал, ур чадвар эзэмших дадлага ажил, сургалтын хүрээний аялал, оюутны хөгжил, төлөвшлийг дэмжих зэрэг үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах алба юм. Оюутны хөгжлийн алба нь оюутны бүх төрлийн тэтгэлэг, тэдгээрийн тооцоо, хуваарилалт, зарцуулалт болон оюутны хөдөлмөр эрхлэлт, зуучлал, оюутны судалгаа, сэтгэл ханамж, оюутны сурах үйл ажиллагааг дэмжих, тэдний төлөвшил, хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний асуудлаар санал, хүсэлт хүлээн авч холбогдох шатанд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.