Захиргаа аж ахуйн алба нь сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжин, сургалтын орчинг нөхцөлийг шинэчлэх, хэрэглэгдэхүүн, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх, сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн бараа, материал, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хуулийн дагуу зохион байгуулж, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна.