Монгол улсад багшлах боловсон хүчин бэлтгэж ирсэн ууган сургууль болох Багшийн сургууль нь 1922 онд багш нарыг бэлтгэх түр курс 2 багш, 15 сурагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 1923 онд “Оюутны түр сургууль”, 1924 онд “Оюутны сургууль”, 1928онд Ардын засгийн газрын тогтоолын дагуу “Оюутны сургууль”-ийг “Багш нарыг бэлтгэх сургууль” гэх зэргээр өргөжин хөгжсөн түүхэн хугацаандаабага
ангийн багш, дуу хөгжмийн багш, номын санч, пионерийн удирдагч, биеийн тамирын багш, согогзүйч багш мэргэжилтнийг тус тус бэлтгэсээр
ирсэн.

Тэргүүлэх чиглэлүүд:

»» Бага боловсролын агуулга, арга зүй
»» Бага боловсролын багшийн хөгжил, чиг хандлага
»» Сургуулийн бага насны хүүхдийн хөгжил, оношилгоо