"УРЛАГИЙН БОЛОВСРОЛ" МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА (011418)