БАГШ, БАГА БОЛОВСРОЛ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (011302)